Algemene informatie

Zakelijke informatie

Mr T. Arkesteijn is sinds 1995 ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
Mr R. van den Boogert is sinds 1996 ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
www.advocatenorde.nl

De cooperatieve advocatenpraktijk Arkesteijn Van den Boogert is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69114110.
www.kvk.nl

Het BTW-identificatienummer is NL001640327B45.
www.belastingdienst.nl

Registratie rechtsgebied

Mr T. Arkesteijn en mr R. van den Boogert hebben in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied strafrecht geregistreerd. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

Derdengelden

Het kantoor is aangesloten bij de Stichting Derdengelden Arkesteijn Frijns Van den Boogert advocaten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56818564

Algemene voorwaarden Coöperatieve Advocatenpraktijk Arkesteijn Van den Boogert advocaten

1. De Coöperatieve Advocatenpraktijk Arkesteijn Van den Boogert U.A., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69114110 statutair gevestigd te Rotterdam, is een coöperatie naar Nederlands recht bestaande uit zelfstandig werkende advocaten, die voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk onder de handelsnaam Arkesteijn Van den Boogert advocaten (hierna AB advocaten) uitoefenen. AB advocaten heeft ook een vestiging in Nieuwerkerk aan den IJssel.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan AB advocaten wordt verstrekt, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaande aan de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor AB advocaten werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de coöperatie, hetzij daarbuiten. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. AB advocaten is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, ten behoeve van de belangen van opdrachtgever. Indien AB advocaten een derde inschakelt, is AB advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten van deze derde. De bevoegdheid tot het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens de opdrachtgever in te stemmen met een beperking van aansprakelijkheid door zulke derden.

4. Bij de uitvoering van de opdracht zal AB advocaten de gepaste maatregelen treffen in verband met de bewaring van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid.

5. De opdrachtgever vrijwaart AB advocaten voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door AB advocaten gemaakte beroepsfout.

6. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een (1) jaar na de dag waarop de opdrachtgever met de eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie (3) jaar.
Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte  en ontvangen honorarium, tot een maximum van 10.000 euro. De leden van de coöperatie, haar bestuurders alsmede al degenen die voor AB advocaten werkzaam zijn geweest zijn nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

7. Tenzij zulks schriftelijk anders is overeengekomen omvatten de kosten van uitvoering van de opdracht door AB advocaten het eigenlijke honorarium, zogenoemde verschotten en kantoorkosten.  Behoudens andersluidende afspraken dan wel indien zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en de door AB advocaten vastgestelde uurtarieven. Deze uurtarieven kunnen variëren. De kantoorkosten, zoals porti, telefoon en kopieerkosten e.d. zullen door middel van een vast percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van een tijdige betaling is AB advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. AB advocaten mag een onmiddellijk te betalen voorschot vragen en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever de voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.

8. Op de rechtsverhouding tussen AB advocaten en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter te Rotterdam zal bevoegd zijn van enig geschil tussen AB advocaten en de opdrachtgever kennis te nemen.

Klachtenregeling

De navolgende klachtenregeling betreffende klachten over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie is van toepassing op de advocaat mr T. Arkesteijn en mr R. van den Boogert en de onder de verantwoordelijkheid van hen werkzame personen.

Klager dient de klacht schriftelijk in bij de klachtfunctionaris ( T. Arkesteijn in het geval het een klacht betreft jegens mr Van den Boogert en R. van den Boogert indien het een klacht betreft jegens mr T. Arkesteijn, bereikbaar via e-mail: info@rotterdamsestrafrechtspecialisten.nl

Deze klachtfunctionaris is belast met de afhandeling van de klacht en zal binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. In geval van afwijking van voornoemde termijn van een maand zal de klachtfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven. Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van deze behandeling van de klacht.

Privacy

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft het kantoor maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens van cliënten die het kantoor bijstaat. Hierbij gaat het om NAW-gegevens, postadressen, telefoonnummers, e-mailadressen, BSN-nummers, eventuele medische gegevens of justitiële documentatie.
Deze persoonsgegevens verwerkt het kantoor omdat deze door u als cliënt op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van onze dienstverlening zijn verkregen, of door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doeleinden en grondslagen

Het doel en de grond voor de verwerking van die persoonsgegevens is gelegen in de noodzakelijkheid een goede uitvoering te kunnen geven aan de aan het kantoor verleende opdracht door u. Deze gegevens worden derhalve alleen verwerkt met uw toestemming en met het oog op een juiste uitvoering van de door u aan het kantoor gegeven opdracht, alsmede om te voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen.

Bescherming van uw gegevens

Het kantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en de door u aan het kantoor verleende opdracht. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures, het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, correspondentie met het Openbaar Ministerie, rechtbank en gerechtshof.
Het kantoor streeft ernaar uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te bewaren en te beschermen tegen verlies en datalekken en draagt om die reden zorg, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met kantoor.

Bewaartermijnen

Dossiers worden, nadat deze zijn gearchiveerd, 5 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers en daarmee ook de persoonsgegevens vernietigd. Als cliënt kunt u het kantoor een opgave vragen van de van u verwerkte persoonsgegevens.

Klachten?

Indien u als cliënt van mening bent dat het kantoor de AVG niet correct naleeft, dan kunt u dat aan het kantoor melden. Ook bestaat te allen tijde het recht een klacht daaromtrent in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert.